Colonya Caixa Pollença

Logo ruralvía

 Catalá
Description
Description

Eleccions Consellers Generals30/04/2019

 

logo vertical blanco

ELECCIONS CONSELLERS GENERALS

 

D’acord amb els Estatuts i Reglament que regula el Procediment per a la Designació i Elecció dels Òrgans de Govern de COLONYA Caixa d’Estalvis de Pollença, es comunica:

Que havent de procedir a l’elecció de 9 Consellers Generals i els seus suplents, en representació dels impositors a l’Assemblea General, es convoca als compromissaris per al proper dia 31 de maig de 2019 des de les 10:00 hores fins a les 14:00 hores, al local social de l’Entitat, a Pollença, Plaça Major, 7-1er, per exercitar el seu dret a vot.

Seran elegibles Consellers Generals tots els compromissaris que compleixin els requisits d'elegibilitat i no estiguin incursos en cap causa d'incompatibilitat, inclosos en el cens definitiu, que estarà en poder de la Comissió Electoral durant l'acte de la votació, que se celebrarà en presència de Notari. Qualsevol d’ells podrà presentar una candidatura.

La Comissió Electoral posarà a disposició dels compromissaris que desitgin presentar candidatures, els models oficials de candidatures així com el test d’idoneïtat que haurà d’acompanyar a cada candidatura. També, es recorda la conveniència d’ajustar-se a les millors pràctiques en matèria d’igualtat de gènere en el moment de procedir a efectuar els nomenaments.

Les candidatures es presentaran a la Comissió Electoral, directament o a través de qualsevol oficina de Colonya, durant un termini de quinze dies hàbils a comptar de la data de la present convocatòria per a la celebració de les eleccions.

Les dites candidatures seran presentades per les persones que les encapçalin. En elles constarà expressament l'acceptació dels candidats així com la seva declaració de no participar en cap altra candidatura i de conèixer i complir els requisits legalment exigits per accedir a la condició de Conseller General en representació d'impositors. Les candidatures es presentaran en llistes tancades i contindran el mateix nombre de candidats titulars que s’hagin d'elegir i el mateix nombre de suplents.

Si la Comissió Electoral apreciés deficiències o irregularitats en alguna candidatura, es comunicarà al cap de llista d'aquesta, perquè en un termini màxim de cinc dies hàbils a comptar de la seva notificació, procedeixi a l'esmena, amb advertència que si no es subsanés en el dit termini, quedarà anul·lada, informant de l'anul·lació a l'Assemblea General.

Una vegada admeses com a vàlides per la Comissió Electoral les candidatures presentades, la relació de totes les admeses s'exposarà al tauler d'anuncis de la seu central i als de les oficines per al coneixement de tots els compromissaris.

La publicació d’aquest anunci servirà de convocatòria per a tots els compromissaris designats a fi de que puguin fer ús dels seu dret a presentar-se com a candidats, així com exercir els seu dret de vot en els termes establerts en el Reglament Electoral.

                                                                                                                                   

Model Candidatura Grup Impositors

Test de Idoneidad

                                                                                                      

A Pollença, a 30 de abril de 2019

 

 

La Comissió Electoral

 

 

XXXVII Premi Narrativa Infantil i Juvenil Guillem Cifre de Colonya

 

Inauguració Bust de Clara Hammerl

Estalvi Ètic

 

Renovació Òrgans de Govern: Relació Nominal de Compromissaris17/04/2019

 

logo vertical blanco

 

ANUNCI RELATIU AL PROCÉS DE RENOVACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

RELACIÓ NOMINAL DE COMPROMISSARIS

 

COLONYA CAIXA D’ESTALVIS DE POLLENÇA

 

Posa en coneixement de tots els seus impositors que, en el tauló d’anuncis de la seva seu social, a la Plaça Major, 7 de Pollença i a cada una de les seves oficines, està exposada la relació nominal de compromissaris designats en la forma reglamentària establerta per prendre part a l’elecció dels Consellers Generals en representació dels impositors. El termini d’exposició, per a la seva consulta, serà de 5 dies hàbils a comptar des de la publicació del present anunci. Les reclamacions o impugnacions que sobre aquesta es puguin efectuar, es presentaran en el termini de cinc dies hàbils a comptar des de la publicació del present anunci, davant la Comissió Electoral, a Pollença, a la Plaça Major, 7, i es formularan per escrit acompanyant la justificació documental adequada, havent d’expressar de manera clara i concisa la petició que es formuli. La Comissió Electoral resoldrà en el termini de cinc dies hàbils, rebutjant aquelles reclamacions que es formulin fora de termini, no tinguin justificació, no es refereixin a drets personals del reclamant o no afectin al procediment electoral.

            La relació nominal, si cal rectificar-la com a conseqüència de les reclamacions que es presentin, serà exposada novament i d’acord al que disposa el Reglament Electoral de l’Entitat, tindrà el caràcter de notificació als interessats a tots els efectes.

 

Pollença, a 16 d’abril de 2019

 

La Comissió Electoral