Colonya Caixa Pollença

Logo ruralvía

 Catalá
Description
Description

Renovació Òrgans de Govern: Relació Nominal de Compromissaris17/04/2019

 

logo vertical blanco

 

ANUNCI RELATIU AL PROCÉS DE RENOVACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

RELACIÓ NOMINAL DE COMPROMISSARIS

 

COLONYA CAIXA D’ESTALVIS DE POLLENÇA

 

Posa en coneixement de tots els seus impositors que, en el tauló d’anuncis de la seva seu social, a la Plaça Major, 7 de Pollença i a cada una de les seves oficines, està exposada la relació nominal de compromissaris designats en la forma reglamentària establerta per prendre part a l’elecció dels Consellers Generals en representació dels impositors. El termini d’exposició, per a la seva consulta, serà de 5 dies hàbils a comptar des de la publicació del present anunci. Les reclamacions o impugnacions que sobre aquesta es puguin efectuar, es presentaran en el termini de cinc dies hàbils a comptar des de la publicació del present anunci, davant la Comissió Electoral, a Pollença, a la Plaça Major, 7, i es formularan per escrit acompanyant la justificació documental adequada, havent d’expressar de manera clara i concisa la petició que es formuli. La Comissió Electoral resoldrà en el termini de cinc dies hàbils, rebutjant aquelles reclamacions que es formulin fora de termini, no tinguin justificació, no es refereixin a drets personals del reclamant o no afectin al procediment electoral.

            La relació nominal, si cal rectificar-la com a conseqüència de les reclamacions que es presentin, serà exposada novament i d’acord al que disposa el Reglament Electoral de l’Entitat, tindrà el caràcter de notificació als interessats a tots els efectes.

 

Pollença, a 16 d’abril de 2019

 

La Comissió Electoral

 

XXXVII Premi Narrativa Infantil i Juvenil Guillem Cifre de Colonya

 

Inauguració Bust de Clara Hammerl