Colonya Caixa Pollença

Logo ruralvía

 Catalá

Atenció al client

Colonya, Caixa Pollença disposa d'un Servei d'Atenció al Client encarregat d'atendre i resoldre les qüestions i reclamacions dels seus clients. Les esmentades queixes i reclamacions podran formular-se per escrit, si volen, poden descarregar i emplenar aquest formulari remetent-ho per: 

Correu Postal: Servei d'Atenció al Client de Colonya, Caixa Pollença, SSCC. Plaça Major, 7. Pollença. 07460, Illes Balears.

E-mail: sac@colonya.es

També poden emprar el nostre formulari on-line.

* Les seves queixes i reclamacions, seran ateses i resoltes en el termini màxim de DOS MESOS des de la seva recepció, complint amb la directriu establerta en l'ordre ECO/734/2004, d'11 de març, sobre els departaments i serveis d'atenció al client i el defensor del client de les entitats financeres.

* En qualsevol cas, la presentació de les queixes i reclamacions s'hauran d'efectuar d'acord amb l'estipulat a l'efecte en el "Reglament per a la defensa del client de Colonya, Caixa d'Estalvis de Pollença" que posam a la seva disposició en compliment de la legislació vigent.

Si vostè interposa una reclamació davant del Servei d'Atenció al Client de Colonya, Caixa Pollença i la resposta no li resulta satisfactòria o bé ha transcorregut un termini de dos mesos des de la presentació de la reclamació sense haver rebut resposta, podrà dirigir-se als "Serveis de Reclamacions dels Supervisors Financers" que corresponguin en funció de la matèria que es tracti. En aquest sentit l'ORDRE ECO/734/2004 reitera la necessitat de recórrer abans al Servei d'Atenció al Client de la seva entitat. 

 

Banc d'Espanya:

On-line:  

Oficina Virtual de Reclamacions del Banc d'Espanya

Per emplenar i imprimir:

PERSONA FÍSICA i JURÍDICA: Formulari reclamacions - queixes
Adreça Postal: Calle Alcalá, 48. 28014 Madrid.
Pàgina Web: www.bde.es

  

Comissió Nacional del Mercat de Valors:

Per escrit:

PERSONA FÍSICA i JURÍDICA: Formulari reclamacions - queixes

Dirección Postal: Calle Edison, 4. 28006 Madrid.  Página Web: www.cnmv.es

 

Normativa de transparència i protecció del client de serveis financers

Normativa General de Protección de los Consumidores y condiciones de contratación:

 • Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
 • Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación

Préstamos hipotecarios:

 • Ley 2/1994 de 30 de marzo () sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios.
 • Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito .
 • Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos.
 • Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.
 • Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.

Crédito al consumo:

 • Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de Crédito al Consumo.

Normativa general sobre servicios bancarios:

 • Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores
 • Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios.
 • Circular 6/2010, de 28 de septiembre, del Banco de España, a entidades de crédito y entidades de pago, sobre publicidad de los servicios y productos bancarios.
 • Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre del Ministerio de Economía y Hacienda, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.
 • Circular 5/2012, de 27 de junio, del Banco de España, a entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos.
 • Real Decreto-ley 6/2013, de 22 de marzo, de protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero.

Servicios de Pago

 • Ley 16/2009 de 13 de noviembre, de Servicios de Pago.
 • Real Decreto 712/2010, de 28 de mayo, de régimen jurídico de los servicios de pago y de las entidades de pago.
 • Orden EHA/1608/2010, de 14 de junio, sobre transparencia de las condiciones y requisitos de información aplicables a los servicios de pago.
 • Reglamento (UE) 260/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo, por el que se establecen requisitos técnicos y empresariales para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros, y se modifica el Reglamento (CE) 924/2009.

Servicios de inversión:

 • Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
 • Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero del Ministerio de Economía y Hacienda, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión y por el que se modifica parcialmente el Reglamento de la
 • Circular 7/2011, de 12 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre folleto informativo de tarifas y contenido de los contratos tipo.
 • Orden ECC/2316/2015, de 4 de noviembre, relativa a las obligaciones de información y clasificación de productos financieros.

Servicio de atención al cliente y defensor del cliente:

 • Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero, modificada por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible.
 • Orden ECO/734/2004 de 11 de marzo, sobre Departamentos y Servicios de atención al cliente y el defensor del cliente de las entidades financieras.
 • Orden ECC/2502/2012, de 16 de noviembre, por la que se regula el procedimiento de presentación de reclamaciones ante los servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Pensiones.

 

 

Informació relativa al Reial Decret Llei 1/2017

El passat dia 21 de gener va publicar-se al BOE el Reial-Decret Llei 1/2017, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl, que estableix un procediment extrajudicial per a tramitar les peticions de devolució de quantitats satisfetes per aplicació de la clàusula sòl.

Si vostè, com a consumidor, creu que no va ser degudament informat i està interessat a tramitar la seva sol·licitud de forma extrajudicial, ho pot fer, de forma gratuïta, conforme al procediment previst al citat Reial Decret-Llei.

L’informam que la reclamació pot presentar-se directament a qualsevol de les nostres oficines.

A més, Colonya ha establert un servei específic d’atenció de les reclamacions dels consumidors, que té com a adreça postal:

Servei de reclamacions RDL 1/2017

Plaça Major, 7-2º, 07460 Pollença

I com a adreça de correu electrònic: reclamacionsRDL12017@colonya.es

La reclamació haurà de ser atesa i resolta en el termini màxim de tres mesos des de la data de la seva presentació.

L’advertim que les devolucions que en el seu cas puguin acordar-se, podran generar obligacions tributàries i seran comunicades a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT).

Pollença, a 21 de febrer de 2017.