Colonya Caixa Pollença

Logo ruralvía

 Catalá

Procediment regulat pel Reial Decret Llei 1/2017

PROCEDIMENT REGULAT PEL REIAL DECRET-LLEI 1/2017 

El consumidor pot presentar la seva reclamació per un dels següents canals:

  • Directament a qualsevol de les nostres oficines.
  • A l’adreça postal del servei específic d’atenció de les reclamacions:

         Servei de reclamacions RDL 1/2017, Plaça Major, 7-2º, 07460 Pollença

La recepció de la sol·licitud no suposa el reconeixement de cap dret ni prejutja que la petició sigui pertinent. Està previst que el consumidor rebi resposta a la seva sol·licitud dins del termini legalment previst de tres mesos. Per a les sol·licituds presentades amb anterioritat al 21/02/2017, aquests tres mesos computaran des d’aquesta data. Si no es rebés resposta en el termini indicat, no significa que la sol·licitud hagi estat denegada; és voluntat de l’entitat complir els terminis prevists.

El Servei procedirà a l’anàlisi de la reclamació, revisant si el consumidor va ser adientment informat de manera que fos conscient de l’existència i conseqüències de la clàusula sòl.

El Servei dictarà una resolució que contindrà algun dels següents pronunciaments:

- Denegació de la reclamació: La resolució indicarà les raons que motiven la decisió.

- Acceptació de la reclamació: La resolució traslladarà al consumidor que la seva reclamació ha estat acceptada, informant-lo de:

  • L’import a retornar, degudament desglossat, d’acord amb els càlculs realitzats per l’entitat, demanant-li al client que manifesti la seva conformitat o disconformitat.
  • La fórmula de pagament que l’entitat li ofereix, que podrà ser en efectiu, mitjançant una mesura compensatòria, o una combinació d’ambdues.
  • En cas d’existir mesura compensatòria, també se li subministrarà una valoració d’aquesta, concedint-li al client un termini de 15 dies perquè manifesti la seva acceptació o disconformitat. La formalització de l’acceptació per part del consumidor haurà de realitzar-se mitjançant un document a part en el qual n’expressi la conformitat de forma manuscrita.

Als efectes que el client pugui adoptar les mesures que estimi oportunes, s’entendrà que el procediment extrajudicial ha conclòs sense acord, en cas que Colonya rebutgi expressament la sol·licitud del client; si finalitza el termini de tres mesos sense cap comunicació per part de Colonya; si el client no està d’acord amb l’import calculat per Colonya o rebutja la quantitat oferida; o si, transcorregut el termini de tres mesos, no s’ha posat a disposició del client la quantitat pactada.

Mentre duri aquest procediment extrajudicial , les parts no podran exercitar entre elles cap acció judicial o extrajudicial, ni tampoc presentar reclamacions davant del Banc d’Espanya.